پایه سیلکون

پایه سیلکون

آوریل 3, 2019
سیلکون قطعه سازی HTV

سیلکون قطعه سازی HTV

سیلکون قطعه سازی HTV سیلکون قطعه سازی HTV : این دسته از سیلیکون ها دارای پایه ی اسیدی هستند و از ترکیب سیلیکون و یک حلال […]
آوریل 3, 2019
سیلکون قالب سازی RTV-2

سیلکون قالب سازی RTV-2

سیلکون قالب سازی RTV-2 سیلکون قالب سازی RTV-2 سیلکون قالب سازی RTV-2
آوریل 3, 2019
محصولات بر پایه ی سیلیکون

محصولات بر پایه ی سیلیکون

محصولات بر پایه ی سیلیکون محصولات بر پایه ی سیلکون (سیلکون قالب سازی RTV-2) سیلکون قطعه سازی HTV مزایای استفاده از چسب های سیلیکونی مقاومت در […]