صنایع کامپوزیت

طراحی و مدلسازی صنایع کامپوزیت
طراحی و مدلسازی صنایع کامپوزیت
آوریل 3, 2019
ساخت و قالبگیری صنایع کامپوزیت
ساخت و قالبگیری صنایع کامپوزیت
آوریل 3, 2019
Show all
صنایع کامپوزیت

صنایع کامپوزیت

صنایع کامپوزیت

صنایع کامپوزیت

روش سل- ژل به منظور تهیه نانو کامپوزیت سه تایی و شیوه پوشش دهی غوطه وری برای پوشش دادن بر زیر لایه های فولاد زنگ نزن 316 ال صنایع کامپوزیت استفاده شد. تکنیک های آزمون پراش پرتو ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی، میکروسکوپ نیروی اتمی و طیف سنجی تفکیک انرژی پرتو ایکس به منظور بررسی ریزساختار صنایع کامپوزیت و مورفولوژی پوشش های تهیه شده مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون پراش پرتو ایکس موید آن بود که دمای مناسب به منظور عملیات حرارتی پوشش کامپوزیتی و جلوگیری از ایجاد فازهای ثانویه اضافی، 600 درجه سانتی گراد است. در این دما، پوشش یکنواخت و عاری از ترک به خوبی به زیر لایه 316 ال متصل می شود. اندازه کریستال های تشکیل دهنده پوشش صنایع کامپوزیتی که به کمک رابطه شرر و میکروسکوپ نیروی اتمی تعیین شد، کمتر از 100 نانومتر بود. نتایج حاصل از این پژوهش نشانگر آن است که پوشش های کامپوزیتی نانوساختار صنایع کامپوزیت تهیه شده کاندیدای مناسبی برای کاربردهای پزشکی است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *